Valg 2019

Innhold

Valglogo

Forhåndsstemming

I perioden 12. august til 6. september kan alle forhåndsstemme på kommunehuset. Servicekontoret er åpent mandag til fredag fra kl 08.00 - 14.30. I tillegg vil det være utvidet åpningstid fredag 30. august fra 08.00 - 18.00 og lørdag 31. august fra 09.00 - 13.00.

Det vil også bli anledning for beboere på Drangedal sjukeheim, Lauvåsen bofelleskap, Neslandstunet, Gudbrandsveien bokollektiv og Stemmenveien å avgi stemme på institusjonen. Dato for dette kommer senere.

Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)
Hvis du på grunn av sykdom, uførhet eller en annen personlig årsak ikke kan få avgitt stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen kan du sende en enkel søknad om å få stemme hjemme. Enkel søknad sendes Drangedal kommune ved Valgstyret. Det er ikke krav til at du må oppgi årsak til hvorfor du ønsker å stemme hjemme. Ambulerende stemmegivning vil foregå tirsdag til fredag i uke 36.

Valgdagen

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til  9. september.
I Drangedal er det mulig å avgi stemme både søndag 8.- og mandag 9. september.

Åpningstider valglokaler

Valglokale Søndag 8. september Mandag 9. september
Kommunehuset 15.00 - 18.00 10.00 - 20.00
Kroken Skole 15.00 - 18.00 10.00 - 19.00
Furuheim 15.00 - 18.00 15.00 - 19.00
Bostrak grendehus   15.00 - 19.00
Åsheim   15.00 - 19.00
Henseid grendehus   15.00 - 19.00

Innleverte listeforslag til kommunestyrevalget i Drangedal 2019

Innleverte listeforslag er ikke godkjent av Valgstyret.

I følge valgloven § 6-6 (1) skal listeforslagene legges ut til ettersyn etterhvert som de kommer inn. Følgende listeforslag er levert inn til kommunen:

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig folkeparti

SV - Sosialistisk Venstreparti

Senterpariet

Venstre

Alle foreslåtte kandidater vil få et brev fra kommunen med opplysning om at de er satt opp på listeforslag, og med andre opplysninger om mulighet for å søke fritak. Alle vil få et slikt brev etter at fristen for å levere inn listeforslag er gått ut, altså etter 1. april.

De godkjente valglistene vil bli offtentliggjort når disse er godkjent av Valgstyret. Fristen for Valgstyret å godkjenne listeforslag er 1. juni.

Listeforslag - informasjon

Listeforslaget må være innlevert kommunen 1. april 2019, kl. 12.00. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget bør leveres til kommunen på en bestemt mal og det må leveres i papirformat og tosidig. Det anbefales at malen lastes ned på egen datamaskin og at den arbeides med i gratisprogrammet Adobe Reader. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listens underskrivere stå. Side 2 i listeforslaget kan ikke fylles ut elektronisk.

Valgdirektoratet har utarbeidet malen for listeforslaget. Ved å bruke denne malen vil partiene være sikre på at de får med den informasjonen som må til for å få listeforslaget godkjent. I tillegg vil det forenkle kommunens arbeid med å behandle listeforslagene. Det er ikke et krav å benytte valgdirektoratets mal, men listeforslaget må imidlertid oppfylle valglovens krav til listeforslag.

Når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Forklaring til malen og utfylling av denne

På side 1 må partiene selv fylle ut:

 • Listeforslagets overskrift – skal inneholde partiets registrerte navn.
 • Navn på kommune
 • Kandidatene som stiller til valg – minimum 7.  I Drangedal kommune kan listen maksimalt inneholde 27 navn. (Det vil si antall representanter i kommunestyret + 6.)
 • Forhåndsprioriterte/Kumulerte navn (inntil 4) skal stå først på listeforslaget med store bokstaver. Øvrige kandidater skrives med små bokstaver.

Det er ikke nødvendig å fylle ut stilling eller bosted dersom det ikke er fare for forveksling av kandidater.

Underskrifter på listeforslaget

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund  og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

 • Underskrift av to styremedlemmer/tillitsvalgte i partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder («forenklet modell»). Dette gjelder for et registrert parti som har fått minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5000 stemmer i hele landet ved forrige stortingsvalg. Det samme gjelder for partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg.
 • Underskrift av 65 personer med stemmerett i kommunen.
  Dette gjelder for partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til "forenklet modell". Altså partier som fikk mindre enn 500 stemmer eller 5000 stemmer i hele landet ved forrige stortingsvalg.

Dersom partiet kan levere liste etter forenklet modell, skal side 2 på listeforslaget underskrives av to personer. Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Listeforslaget kan også underskrives av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling. Dersom to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling har undertegnet, anses disse for å være henholdsvis tillitsvalgt og vararepresentant.

Det er viktig at selve listeforslaget trykkes opp tosidig. Det skal tydelig fremkomme at underskriverne vet hva de har signert på, derfor er det et krav om at kandidater og underskrifter skal være på samme liste.  Underskrifter på listeforslag som ikke er levert tosidig, vil ikke være gyldig.

Identifisering av kandidatene

Alle kandidater må ha stemmerett ved valget og være innført i folkeregisteret som bosatt i Drangedal kommune på valgdagen.

Dersom en kandidat til kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget leveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil komme til å ha sin folkeregistrerte adresse i Drangedal kommune på valgdagen.

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn, skal forkortes og vises på stemmeseddelen.

Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis.
NB! Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Vedlegg til listeforslag

 I følge valgloven § 6-4 skal listeforslaget ha et vedlegg med oversikt over kandidatenes fødselsdato og fødselsdato og adresse til dem som har underskrevet listeforslaget. Det er utarbeidet et forslag til mal for dette kan fås ved å kontakte valgansvarlige i Drangedal kommune på 35 99 70 00.

Som videre hjelp til utfylling av listeforslaget, se lenke til valgloven: http://www.lovdata.no/all/nl-20020628-057.html og sentrale forskrifter til lovdata: http://www.lovdata.no/for/sf/kr/kr-20030102-0005.html . Kapittel 3 og 6 i valgloven er spesielt relevante for utformingen av listeforslagene.

Innlevering av listeforslag

Listeforslaget med vedlegg må leveres direkte til Drangedal kommune ved valgansvarlige eller Servicekontoret. Husk fristen som er 1. april 2019 kl. 12.00.

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

 • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært registrert bosatt i Norge
 • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende.

Er du innført i manntallet?

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.


Publisert: 21.03.2019 12:13
Sist endret: 21.03.2019 13:40