Skal du bygge?

Innhold

Nye og endrede byggeregler


Etter 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge, har selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende reguleringsplaner, arealplaner eller annet regelverk. Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er byggeforbud i strandsonen. Hvis du har en eiendom som ligger mindre enn 100 meter fra vannet, må du fortsatt søke om tillatelse før du bygger.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Prøv veiviseren: Bygg uten å søke

Hvor stort kan du bygge?

Her finner du søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken.

Byggeplaner - hva er unntatt og hva må du søke om?

Grenlandsstandarden

Hva skal du bygge?

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksiterende bygg eller riving så behøver du tilltatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan - og bygningsloven overholdes og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter. 

Når de nye reglene for byggesak trer i kraft 1. juli 2015, kan den som skal bygge blant annet bruke disse informasjonsbladerne fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) for å finne veiledning og informasjon. 

Informasjonsarkene gir en sammenstilling av byggereglene for ulike byggetiltak.

Byggeplaner: hva er untatt og hva må du søke om?

Bygge selv: mindre byggearbeider på bebygd eiendom

Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke?

Situasjonsplan: hva er situasjonsplan og hvordan skal den utformes?

Tegninger: når må du legge ved tegninger i byggesøknaden og hvordan skal de utformes?

Nabovarsel - innhold og varslingsmåter

Dispensasjon: hva er dispensasjon og hvordan søker du om å få dispensasjon

Forstøtningsmur

Garasje, bod og lignende

Tilbygg til bolig

Veranda, balkong og terasse

Gjerde og levegg

Lokale retningslinjer for saksbehandling - bruksendring

Retningslinjer/ veiledning for saksbehandling av bruksendring fritidsbolig / bolig

Retningslinjer for fritidsbolig til bolig- dispensasjon

Kommuneplan i Drangedal

Veileder om dispensasjon - Fylkesmannen i Telemark


Publisert: 11.11.2015 09:24
Sist endret: 11.11.2015 09:24