Kart og oppmåling

Innhold

Kart

Eiendomsopplysninger / Digitale kartdata

Digitale kartdata bestilles gjennom en web-tjeneste hos Infoland. Bestiller må registrere seg som kunde og får en bruker ID og passord.

Infoland

Dataene leveres i SOSI-format og DXF-format med koordinater i datum Euref89 og koordinatsystem UTM Sone 32. Dataene oversendes på epost

Situasjonsplaner

Byggesøknader skal inneholde en situasjonsplan. Dette er en type kart som du henter på kommunens hjemmeside og hvor du tegner inn omrisset av det planlagte byggetiltaket. Informasjonen du sender inn brukes til å plassere tiltaket ditt i offentlige kart, og som dokumentasjon på at alle avstandskrav i loven er overholdt.

Oppmåling

En oppmålingsforretning skal

  • Klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
  • Merke og måle eksistererende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument
  • Fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (Matrikkelen). For ny matrikkelenhet gjelder at du først og fremst har tillatelse fra kommunen etter plan og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen. 
  • Merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan og bygningsloven. 

Her finner du mer informasjon om tjenesten.   

Seksjonering/reseksjonering/deling

Grensejustering

Mellom naboeiendommer kan det foretas små justeringer av eiendomsgrensene. Grense mellom matrikkelenheter kan justeres uten at det blir innhentet tilltalse om pantefrafall. De berørte parter må være enige om at en slik justering foretas. En grensejustering er ikke søknadspliktig etter plan og bygningsloven og behandles kun etter matrikkelloven. 

Se eiendom

Se eiendom viser alle eiendommer i Norge, eiendomsregister og gårds og bruksnummer

Her finner du kartløsningen Se eiendom. 

Skjemaer og kart

Statens Kartverk har ansvar for skjemaer knyttet til kart og oppmåling. 

Skjemaer kart og oppmåling

Andre aktuelle søknadsskjemaer:

Seksjonering

Veiledning til utfylling av søknadsskjema - seksjonering

Søknad om seksjonering

Søknad om seksjonering

Reseksjonering

Veiledning til utfylling av søknadsskjema - reseksjonering

Søknad om reseksjonering

Søknad om reseksjonering

Søknadsskjemaer kan også fås ved henvendelse til Servicekontoret. Enkle kartutsnitt kan også fås der. 


Publisert: 11.11.2015 09:14
Sist endret: 11.11.2015 09:14