H5 Rytterspranget

Innhold

Forslag til detaljregulering for felt H5 Rytterspranget

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 24.11.2016 Sak 46/16.

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10-11, legges forslag til Detaljreguleringsplan for Rytterspranget vest planid: 20160002 med planbeskrivelse, planbestemmelser og illustrasjonsskisse ut til offentlig høring. 

Planforslaget offentliggjøres på kommunens hjemmeside, servicekontoret, Drangedalsposten samt sendes til berørte parter og høringsinstanser med frist for uttale til 9. januar 2017.

Planområdet er ca 95 daa og ligger i gjeldende reguleringsplan Grønnlihallen planid 20070002 på Gautefall i Drangedal. Hensikten med detaljregulering av felt H5 er mindre revisjoner av gjeldende bestemmelser samt at det er lagt opp til en mer fleksibel løsning i forhold til tomtegrenser og interne veier. Illustrasjonsskissen viser 109 tomter.

Eventuelle merknader må sendes til PEK, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal eller postmottak@drangedal.kommune.no

Eventuelle spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til saksbehandler Mona Stenberg Straume på 35 99 70 40.

Høringsbrev

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser Rytterspranget Terasse

Illustrasjonsplan Rytterspranget Terasse

Saksutskrift - offenlig høring av detaljregulerings plan for Rytterspranget Terasse, felt H5. Planid 20160002

Vedtak hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø


Publisert: 28.11.2016 14:19
Sist endret: 28.11.2016 14:37