Høringer

Innhold

Høring – reetablering av laks i Kragerøvassdraget

Kragerøvassdragets Grunneierlag har forespurt Drangedal kommune om politisk støtte i arbeidet med reetablering av laks i Kragerøvassdraget. Kommunestyret har behandlet forespørselen og vedtok at spørsmålet skal sendes på høring før kommunen avgir uttalelse.

Kommunestyrets vedtak

Før Drangedal kommune avgir uttalelse er det ønskelig at saken sendes på høring til jeger og fiskeforeninger, øvrige organisasjoner knyttet til friluftsliv og miljø, øvrige grunneiere og eventuelt andre som ønsker å uttale seg.

Høring

På bakgrunn av Kommunestyrets vedtak er spørsmålet om reetablering av laks ute på høring. Kommunestyret skal ta stilling til om kommunen skal være positiv eller negativ til en reetablering av laks i vassdraget. Det er Miljødirektoratet som evt. kan pålegge Skagerak Kraft AS å bekoste oppvandringstiltak slik at laksen kan komme opp i vassdraget, jf. regulantens konsesjonsvilkår.

I forbindelse med prosjektet om reetablering av laks, er det utarbeidet flere rapporter som utreder opp- og nedvandringsløsninger, muligheter for næringsutvikling osv. Link til rapportene, aktuelle saksdokumenter og saksutskrift fra kommunestyrets behandling finner du under.

Informasjonsmøte

Dersom en lykkes med å få tak i aktuelle foredragsholdere, vil kommunen arrangere et informasjonsmøte innen høringsfristens utløp. Formålet med møtet vil være å opplyse mest mulig om saken. Det vil komme nærmere informasjon dersom møtet blir arrangert.

Høringsfrist

Høringsfrist er satt til 11. desember 2016

Høringssvar

Høringssvar sendes:
Drangedal kommune
Postmottak
Gudbrandsveien 7
3750 Drangedal

eller på e-post til postmottak@drangedal.kommune.no

Vedlegg til høringen

Sakutskrift - reetablering av laks i Kragerøvassdraget

NINA rapport 983 - Skisse for reetableringsstrategi for laks i Kragerøvassdraget.

NINA rapport 943 - Reetablering av laks i Kragerøvassdraget. Anbefalte tiltak for å sikre toveis vandringsmuligheter

NORSKOG rapport 2013-1 - Laks i Kragerøvassdraget - samlerapport

NORSKOG rapport 2012-3 - Næringsutvikling i Kragerøvassdraget - en mulighetsstudie

NINA minirapport 395 - Mulighetene for smoltutvandring i Kragerøvassdraget

ØS4-2011 - Fiskeribiologiske undersøkelser i Toke i Drangedal i Telemark

NINA rapport 145 - Reetablering av laks i Kragerøvassdraget - forprosjekt

ØS1- 2010 - Pilotprosjektbeskrivelse - lavere dødlighet for laks og ål ved passasje av kraftstasjonen Fosstveit i Storelva. 

Brev til Miljødirektoratet fra Skagerak Energi - Kragerøvassdraget- innføring av laks

Brev til Miljødirektoratet fra Kragerøvassdragets grunneielag

Referat fra telefonsamtale mellom Kragerøvassdragets grunneierlag og Miljødirektoratet

Om laks i Kragerøvassdraget, avisinnlegg Drangedalsposten


Publisert: 01.11.2016 10:11
Sist endret: 01.11.2016 10:25