Høringer oversikt

Innhold

Aktuelle høringer

Høringer Drangedal kommune

Høring - mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Drangedal 2018-2020

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har vedtatt å legge forslag til mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr 2018-2020 ut på høring.

Høringsfrist er satt til 18. mars 2018

Eventuelle innspill til høringene sendes:
Post: Drangedal kommune, Postmottak, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal
E-post: postmottak@drangedal.kommune.no

Høringsdokumentene finner du her:

Forslag til mål for forvaltning av elg i Drangedal kommune 2018-2020
Forslag til mål for forvaltning av hjort i Drangedal kommune 2018-2020
Forslag til mål for forvaltning av rådyr i Drangedal kommune 2018-2020

 

Offentlig høring av kommunedelplan for Gautefallheia

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 15.02.2018 sak 6/18
Følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-14, legge forslag   til kommunedelplan for Gautefallheia ut til offentlig høring.
Vurderinger etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 innarbeides   før kommunedelplanen legges ut til offentlig ettersyn.

Papirutgaven av planforslaget med plankart, planbestemmelser, konsekvensutredning og andre sentrale dokumenter ligger til gjennomsyn på servicekontoret og på kommunens hjemmeside.

www.drangedal.kommune.no

Høringsdokumentene finner du her.

høringsfristen settes til 17 april 2018. eventuelle merknader/innspill merkes med: KDP-Gautefallheia.

Høringer Fylkesmannen i Telemark

Høring - Frivillig vern av skog i Telemark

Her finner du informasjon om høringen

Høringer Regjeringen

Her finner du aktuelle høringer fra Regjeringen


Publisert: 04.11.2016 11:07
Sist endret: 04.11.2016 11:11