Høringer oversikt

Innhold

Aktuelle høringer

Varsel om oppstart av planarbeid gbnr 29/21, 31 m.fl. - Detaljregulering for Hulfjell gård

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Arkitekthuset Kragerø AS på vegne av Jan Halvor Høidalen starter arbeidet med detaljregulering for g/bnr. 29/21, 31 m.fl, Hulfjell Gård. Planen har PlanID 20210003.

Planområdenes beliggenhet og avgrensning er markert på vedlagte kart. Det er vist en planavgrensning som følger eiendomsgrensen til Hulfjell, g/bnr. 29/21, 31. I tillegg inngår adkomstveien, inklusiv avkjørsel til fylkesvei 38, i planavgrensningen.

Varslingsbrev

Annonse

Varslingskart

Oversiktskart

Høring og Offentlig ettersyn, Laukfjell Hytteområde

Hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø har i møte 11.03.2021 vedtatt å legge Laukfjell Hytteområde ut til høring og offentlig ettersyn etter plan og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Hensikten med planen er å lage en samlet plan for hele Laukfjell. Planområdet er en sammenslåing, samt en utvidelse av arealene som omfatter del av eiendommen gbnr 45/1. Gjeldende planer Fjellmannmyr og Gautefall Panorama - Laukfjell oppheves.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Drangedal kommune, avd. for plan, næring og utvikling innen 30. april 2021. 

Høring og offentlig ettersyn Laukfjell Hytteområde - brev ut

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø - saksutskrift

Vedtak i Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Saksutredning

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Illustrasjonsplan

Risiko og sårbarhetsanalyse

Registrering av naturmangfold

Rapport fra kulturhistorisk registrering

 

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for kublikøllen fjelltak i Drangedal Kommune - Offentlig ettersyn av planprogram

I hht. plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det igangsetting av detaljregulering for Reguleringsplan for Kublikøllen fjelltak. Fjelltaket ligger sør i Kroken, i Drangedal kommune. Hovedformålet med reguleringen er å klargjøre for uttak av fjell innenfor råstoffgrupperingen naturstein, skifer og murestein.

Mer informasjon om varsel om igangsetting av planarbeid finner du her

Høring – Mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt og bever i Drangedal kommune 2021 – 2023

Hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø har i møte 11.02.2021 vedtatt å legge forslag til mål for forvaltning av hjortevilt og bever i Drangedal kommune 2021 – 2023 ut til høring.

Høringsfrist er satt til 14. mars 2021.

Utsatt høringsfrist: Høringsfrist for mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt og bever i Drangedal 2021-2023 utsettes til  14. mars 2021.

Eventuelle innspill til høringen sendes til

Post: Drangedal kommune, Postmottak, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal kommune

Epost: postmottak@drangedal.kommune.no

Forslag til mål for forvaltning av hjortevilt og bever finner du her

Varsel om igangsetting av planarbeid med planprogram for Varpet - Tørdal i Drangedal kommune

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-9 varsles det at Planhuset AS, på oppdrag for Drangedal Kraft AS, setter igang arbeidet med detaljregulering for Varpet - Tørdal, gnr 48 bnr 1 m/flere i Drangedal kommune.
PLANID: 2020 0001

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for etablering av næringsvirksomhet /datasenterindustri i tilknytning til Tørdal transformatorstasjon.

Innspill til planarbeidet sendes skriftelig til Planhuset as, Strandgate 2, 3750 Drangedal innen 01.03.21 med kopi til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal eller på e-post til Oddrun@planhuset.no med kopi til postmottak@drangedal.kommune.no merk med Varpet - Tørdal.

Mer info om varsel om igangsetting av planarbeid finner du her

Høringer - Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Det er for tiden ingen høringer som gjelder for Drangedal.

Høringer - Regjeringen

Her finner du aktuelle høringer fra Regjeringen

 

 


Publisert: 04.11.2016 11:07
Sist endret: 24.04.2018 11:07