Priser og gebyrer

Innhold

Teknisk og eiendom

Kart og oppmåling

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn  
Areal fra 0-250 m²   9.038,-
Areal fra 251-700 m² 13.852,-
Areal fra 701-2000 m² 18.415,-
Areal fra 2001 m² - økning per påbegynte daa   1.394,-

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0-500 m²   9.010,-
Areal fra 501-2000 m² 16.977,-
Areal fra 2001 m² - økning per påbegynte daa   1.394,-

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon  
Areal fra 0-50 m²   3.787,-
Areal fra 51-250 m² 11.034,-
Areal fra 251 - 2000 m² 18.342,-
Areal fra 2001 m² - økning per påbegynte daa   1.394,-

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av grunneiendom  
Volum 0-2000 m³  17.549,-
Volum fra 2001 m³ -  økning per påbegynte 1000 m³        653,-

Registrering av jordsameie

Gebyr for registering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid  
Timepris 1)  1.213,-
Minstepris  2.582,-

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning er kr 3.198,-

Det kan i tillegg komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning for oppretting av matrikkelenhet, matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, oppretting av anleggseiendom og registrering av jordsameie. 

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres settes til 1/3 av gebyrsatsene for oppretting av matrikkelenhet og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn.

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (Maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. For grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal fra 0 - 250 m²  5.563,-
Areal fra 251 - 500 m² 7.923,-

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

Volum fra 0-250 m³ 5.563,-
Volum fra 251-1000 m³  7.923,-

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 

Areal fra 0-250 m²  13.617,-
Areal fra 251-500 m²  18.739,-
Arealoverføring per nytt påbegynte 500 m² medfører en økning av gebyret på       718,-

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengenede volum. 

Volum fra 0-250 m³ 13.617,-
Volum fra 251-500 m³  18.739,-
Volumoverføring per nytt påbegynte 500 m³ medfører en økning av gebyret på     1.394,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter 3.198,-
For overskytende grensepunkter, per punkt    645,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter 3.552,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 1.394,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter fakureres etter medgått tid. Timepris 1) 1.213,-

Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 5.084,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 1.307,-

Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. Timepris kr 1.213.

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen av eget tiltak fastsette et passende gebyr

Rådmannen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr

Betalingstidspunkt

Gebyr skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid igangsettes. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskaper, bil og evt. båtgodtgjørelse, administrative utgifter, merkemateriell og arbeidet med merking av grenser.

Tinglysningsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg. 

Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jf Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. 

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider 256,-
Matrikkelbrev over 10 sider  515,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

Eierseksjonering

Gebyrregulativ for saker etter eierseksjoneringsloven (Lovens § 7)

Behandling av begjæring uten befaring 3 ganger rettsgebyr
Behandling av begjæring med befaring 5 ganger rettsgebyr

1) uendret fra 2017

Plansak

1 a. Behandlingsgebyr

Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling

15.759,-

b. Arealgebyr

 

Inntil 5 daa kr/100m2  470,-
5 - 10 daa         "  315,-
10 – 25 daa      "  150,-
25 – 50 daa      "    77,-

over 50 daa      "

   37,-

c. Bearbeidingsgebyr:

Gebyr for bearbeiding av planforslag i henhold til sosi-standard for reguleringsplaner. Blir ikke avkrevd hvis planen er utarbeidet i henhold til denne.

Faktureres med kr. 219,- pr 100 m² planareal, minimum kr. 11.433,-, etter kommunens dokumenterte utgifter.

 

d. Unntak fra gebyrer under pkt. b og c:

Følgende formål blir ikke gebyrbelagt:

  • Eksisterende bebyggelse, herunder idrettsanlegg som er offentlig tilgjengelige og grav- og urnelunder, i områder for bebyggelse og anlegg, når det ikke legges til rette for høyere utnyttelse. 
  • Grønnstruktur
  • Landbruks-, natur- og friluftsformål
  • Hensynssoner, når areal innenfor hensynssone ikke kan brukes på regningssvarende måte.
 

f. Mindre endringer av reguleringsplan.

Det betales 30 % gebyr av satsene for mindre endring i h.h.t PBL § 12-14

 

g. Reguleringsforespørsel, lagt fram for politisk behandling

dersom det etter en positiv avgjørelse av reguleringsspørsmålet blir fremmet planforslag til politisk behandling, reduseres behandlingsgebyret i 1a med 50 %.

 15.759,-

h. Konsekvensutredning (KU)

Det betales 75 % gebyr av satsene for plansaker i pkt. 1a.

 

i. Planprogram 

Det betales gebyr tilsvarende som for reguleringsforespørsel i pkt. 1g.

 
 Byggesak

2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

Etter pbl § 20-2

 

a. Mindre byggearbeid på bebygd eiendom

 

- tilbygg / frittstående bygning: 0-50 m² BRA

 2.363,-

- tilbygg / frittstående bygning: 51 – 100 m² BRA

 4.726,-

b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket

 2.363,-

c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 

 2.363,-

d. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver 

 2.363,-

3. Rene eneboliger og fritidsboliger

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a). Gebyr betales per enhet

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

 9.469,-

For igangsettingstillatelse

   761,-

4. Sekundærleilighet i enebolig

Etter pbl § 20- 1 første ledd bokstav a) og g). Gjelder for egne boenheter med areal mindre enn 50 m² BRA. For større leiligheter betales gebyr i hht pkt 5. 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

 2.363,-

For igangsettingstillatelse

   761,-

5. Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig og andre boligtyper i inntil 3 etasjer + kjeller i tk. 1 og 2

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a) og g). Gebyr betales pr enhet

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

 6.309,-

For igangsettingstillatelse 

   761,-

6. Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 50 m² BRA

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a)

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

 2.363,-

For igangsettingstillatelse 

   726,- 

Ut over 50 m² BRA betales et tillegg på 61,- kr. pr. m² BRA. 

 

7. Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a) 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

 

- 0 - 600 m² BRA

 3.004,-

- 0ver 600 m² BRA 

 4.726,-

For igangsettingstillatelse 

   761,-

8. For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst: 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

0 - 50 m²

kr   4.978,-

+ kr  83,- pr. m²

51 -100 m²

kr   9.291,-

+ kr  40,- pr. m² som overstiger 50 m ²

101 -200 m²

kr  12.152,-

+ kr  34,- pr. m² som overstiger 100 m²

201- 400 m²

kr  18.581,-

+ kr  21,- pr. m² som overstiger 200 m²

401- 600 m²

kr  22.880,-

+ kr  15,- pr. m² som overstiger 400 m²

over 600 m²

kr  30.028,-

+ kr  11,- pr. m² som overstiger 600 m²

 

For tilbygg/påbygg bolig og fritidsbolig betales 50% av ovennevnte satser maks 

 4.879,-

For hovedombygging betales 1/2 del av ovennevnte satser. 

 

Tilbygg som ikke gir bruksareal, betales gebyr i henhold til pkt. 2 

2.363,-

For igangsettingstillatelse 

   761,-

9. Fasadeendring

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav c) 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

 2.363,-

For igangsettingstillatelse

   761,-

10. Bruksendring

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav d) 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

 

- Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m.

 2.363,-

- Bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr etter areal som er angitt i punkt 8

 

For igangsettingstillatelse 

   761,-

11. Riving

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav e). Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

  

- 0 - 100 m² BRA 

 2.363,-

- Over 100 m² BRA 

 3.934,-

For igangsettingstillatelse 

   761,-

Pkt. 12 utgår når ny bygningsdel av plan- og bygningsloven trer i kraft. 

 

13. For behandling av alle typer saker på fritidseiendommer 

 

For nye hytter brukes pkt. 3 i regulativet. For tilbygg / påbygg til bebyggelsen betales gebyr i.h.t. pkt. 8. Eventuelt dispensasjonsgebyr kommer i tillegg. 

 

14. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f) 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

 

- Tiltaksklasse 1

 2.363,-

- Tiltaksklasse 2 og 3 

 3.934,-

For igangsettingstillatelse 

   761,- 

15. Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker 

 

Gebyr for lokal godkjenning av faglig leder og alle funksjoner tilknyttet søknaden 

   761,-

Gebyr på søknad der sentral godkjenning er gitt 

       0,-

Avslag på søknad om lokal godkjenning 

   761,-

Personlig godkjenning etter forskrift om byggesaksbehandling § 7-7 

   761,-

For arbeider unntatt gebyr etter pkt. 20 betales ikke gebyr etter pkt. 15 

       0,-

16. Dispensasjonsbehandling

Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader etter pbl kap. 19. Kommer i tillegg til eventuelt byggesaksgebyr for selve tiltaket. 

 

Dispensasjon fra formål i gjeldene plan 

 8.806,-

Andre vedtak / dispensasjoner som treffes før tiltak kan gjennomføres etter reglene for søknad etter pbl §§ 20-1 og 20-2. 

 1.467,-

Pkt. 17 er flyttet over til regulativet for seksjoneringssaker 

 

18. Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstavene a), l) og separate avløpsanlegg etter pbl § 27-2 

 

a. Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

  

- Tiltaksklasse 1

 2.363,-

- Tiltaksklasse 2 og 3 

 3.934,-

b. Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

  

- Tiltaksklasse 1

 2.363,-

- Tiltaksklasse 2 og 3 

 4.357,-

Ved veger > 500m betales et tillegg på 50% av ovennevnte satser. 

 

c. Damanlegg, basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

   

- Tiltaksklasse 1

 2.525,-

- Tiltaksklasse 2 og 3 

 4.726,-

d. Røranlegg (vann, avløp olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

 

- Tiltaksklasse 1

 2.363,- 

- Tiltaksklasse 2 og 3 for første ledning

 3.934,-

- for ledning nr. 2

 2.363,-

- for ledning nr. 3

 2.363,-

Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50% av ovennevnte satser. 

 

e. Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 

 

- Tiltaksklasse 1

 4.726,-

- Tiltaksklasse 2 og 3 

 9.469,-

I tillegg: kr. 121,- pr løpemeter kaifront

 

For igangsettingstillatelse 

   761,-

f. Behandling av utslippssaker

 

Utslippsøknader for eneboliger, hytter og lignende

 4.499,-

Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning basert på PE (personekvivalenter) og satsen starter på kr. 4.131,- for inntil 10 PE. Trinnvis økes gebyret til kr. 6.229,- for inntil 30 PE, kr. 12.459,- inntil 100 PE og kr. 20.764,- over 100 PE. Søker kan belastes med utgifter til nødvendige resipientundersøkelser, Konsulentutredninger, annonsering etc. Inspeksjon/tilsyn utføres etter behov (foreløpig er det ikke regelmessige tilsyn).

 

Gebyr for tilsyn settes til kr.761,- pr gang. Det presiseres at det ikke skal innkreves faste årlige gebyr. 

   761,-

19. Vesentlige terrenginngrep

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav k) 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 

 2.363,-

For igangsettingstillatelse 

    761,-

20. Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person / vare

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f) 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 

 3.155,-

For igangsettingstillatelse 

    761,-

Ved midlertidig installasjon i privat bolig med en bruksenhet settes gebyret til kr.0,- 

       0,-

21. Endring i forhold til gitt tillatelse 

 

Endring i forhold til gitt tillatelse som krever nytt vedtak. 

 1.570,-

22. Avslag på søknader 

 

Ved avslag betales samme satser som ved godkjenning 

 

23. Delingssøknad

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav m) 

 

Ved tillatelse om fradeling betales det gebyr for hver tomt som skal fradeles 

 2.363,-

Ved avslag på søknad om fradeling betaltes det gebyr for hver tomt som avslås

 2.363,-

24. Overtredelsesgebyr

 

Det betales overtredelsesgebyr i.h.t. kap. 17 i forskrift om byggesaksbehandling

 

25. Avviksbehandling ved tilsyn

 

For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom kommunens tilsyn

 2.363,-

26. Gebyr etter medgått tid

 

Timepris for saksbehandler 1)

 1103,-

27. Miljøsertifisering

 

Miljøsertifisering av virksomheter (miljøfyrtårn)

 

- Ved første gangs sertifisering

 3.312,-

- Ved resertifisering 

 1.648,-

28. Øvrig

 
  • Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger, tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgått utgifter.
  • Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper utgifter fra andre offentlige myndigheter.
  • Alle gebyrer skal betales til kommunen etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres av administrasjonen.
  • Krav om gebyrer sendes tiltakshaver.
  • Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet. I kurante tilfeller kan det fravikes av administrasjonen.
  • Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med kommunestyrets vedtak. 
 
 Vann og avløp

Vann

 

Årsgebyr ihht § 8 i forskriftene + mva                                                                                                  

 

Boliger og fritidsboliger

 4.668,-  

Næring

 2.334,-

Forbruksgebyr per m³ + mva

 

Boliger og fritidsboliger

     10,35

Næring opp til 1.500 m³

     20,70

Næring over 1.500 m³

     10,35

Avløp

 

Årsgebyr ihht § 8 i forskriftene + mva

    
Boliger og fritidsboliger  5.598,-  

Næring

 2.799,-

Forbruksgebyr pr. m³ + mva

 

Boliger og fritidsboliger

     11,30

Næring opp til 1.500 m³

     22,60

Næring over 1.500 m³

     11,30

Tilknytningsgebyr

 

ihht § 7 i forskriftene + mva

 

Høy sats for vann (gjelder Gautefallheia VA)

 67.230,-

Lav sats for vann 

 13.445,-

Høy sats for avløp (gjelder Gautefallheia VA)

 64.029,-

Lav sats for avløp + mva

 12.805,-

Annleggsbidrag Gautefallheia VA

 

For fritidsboliger med brukstilltatelse etter 01.08.2011

 

Avløp 

25.000,-

Vann

25.000,-

For eldre fritidsboliger

 

Avløp + mva

15.000,-

Vann + mva

15.000,-

Ved utbygging av nye anlegg for VA i løpet av året kan kommunen fastsette andre anleggsbidrag og andre satser for tilknytningsgebyr enn disse. Når det betales anleggsbidrag ved tilknytning skal lav sats for tilknytninggebyr benyttes

 

Ved seksjonering av bygg som tidligere har betalt tilknytningsgebyr/ anleggsbidrag for VA vil det normalt bli krevd ny tilkoblingsavgift/ anleggsbidrag for fradelte seksjon(er). Dette gjelder ikke bygg som har betalt tilknytningsgebyr/ anleggsbidrag før 01.01.2018.

 

 

Årsgebyr feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn 340 kr + mva 

Infoland
Eiendomsmeglerpakke 1.961,-
Takstpakke    711,-
Kartutsnitt    219,-
Kartutsnitt med areal    328,-
Matrikkelinformasjon    766,-
Utestående fordringer, kommunale avgifter    219,-
Planstatus    545,-
Kommunale gebyrer/vannmåler    219,-
Bygningstegninger    393,-
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest    219,-
Tilknytning til offentlig vann, vei og avløp    219,-
Piper og ildsteder    219,-
Nabolister    219,-

Alle priser fra Infoland er inkl. mva.

Renovasjon og slamtømming

For priser på renovasjon og slamtømming se iata.no

Skole og barnehage

Skolefritidsordning

Drangedal 10 årige og Kroken skole

100 % plass tilsvarer inntil 28 timer per uke 2.440,-
90 % plass tilsvarer inntil 25 timer per uke 2.199,-
80 % plass tilsvarer inntil 22 timer per uke 1.955,-
70 % plass tilsvarer inntil 20 timer per uke 1.709,-
60 % plass tilsvarer inntil 17 timer per uke 1.465,-
50 % plass tilsvarer inntil 14 timer per uke 1.220,-

Tørdal skule

100 % plass  1.955,-
75 % plass 1.466,-
50 % plass     977,-

Kostpenger

SFO Drangedal 10 årige skole 100,-
SFO Kroken skole 100,-
SFO Tørdal skule, 100 % plass 120,-
SFO Tørdal skule, 75 % plass 100,-
SFO Tørdal skule, 50 % plass   80,-

Skoleferieordning

Skoleferieordning ved Drangedal 10 - årige skole. Dagspris 227,- kr per dag med kostpenger.
Minstepris per semester er 1.135,- kr.

Gebyr ved sen henting SFO

Det påløper et gebyr på 500 kr per påbegynte halvtime ved for sen henting ved SFO. 

Barnehage
Heldagsplass 100 %  2.910,-
Heldagsplass 80 % 2.545,-
Heldagsplass 60 %  2.114,-

Søskenmoderasjon 30 % fra barn nr 2. 50 % søskenmoderasjon ved 3 eller flere barn. 

Kostpenger i barnehagen

100 % barnehageplass, 5 dager 300,-
80 % barnehageplass, 4 dager 240,-
60 % barnehageplass, 3 dager 180,-

Gebyr ved sen henting barnehage

Det påløper et gebyr på 500 kr per påbegynte halvtime ved for sen henting i barnehagen. 

Kulturskolen

Elevplass per år ved Drangedal kulturskole 3.011 kr. 

Idrettshallen og volleyballhall
Hall ABC, inkl garderobe med dusj 204,-
Hall AB, inkl garderobe med dusj 143,-
Hall A/BC, inkl garderobe med dusj 121,-
Hall B/C, inkl garderobe med dusj 92,-
Møterom 113,-
Badstue 69,-
Kjøkken 113,-
Garderobe 69,-
Hall ABC, inkl garderobe for arrangementer 295,-

Volleyballhallen i Kroken kr 78,-

Tokestua

Leiepriser finner du her

Helse og omsorg

Egenbetaling institusjon
Maks egenbetaling sykehjem per måned 63.337,-
Dag/nattopphold per dag/ natt       80,-
Kortidsopphold per døgn      160,-
Fribeløp 8.200,- (683 per måned)
Egenbetaling hjemmebaserte tjenester
Makspris per time    303,-
Abonnement per måned  
Inntekt fra 0-2 G    205,-
Inntekt fra 2-3 G    517,-
Inntekt fra 3-4 G    873,-
Inntekt fra 4-5 G 1.258,-
Inntekt over 5 G 1.477,-
Andre omsorgstjenester
Trygghetsalarm   306,-
Middag    93,-
Kostpenger eldresenter per dag   127,-
Kostpenger bofellesskap per måned 4.477,-
Oppholdsutgifter

Lauvåsen bofellesskap

Husleie 6.821,-
Strøm 1.361,-

FH boliger

Husleie, stor leilighet 8.692,-
Husleie, liten leilighet 7.677,-
Strøm per kvartal   220,-
Kommunale utleieboliger

Husleie reguleres med 1,6 % i henhold til husleiekontrakt.


Publisert: 10.03.2016 13:24
Sist endret: 10.03.2016 13:26