Drangedal voksenopplæring

Innhold

Tilbud i Drangedal kommune

Norsk og samfunnsfag

Tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (bosatt i Drangedal kommune). Her finner du lovverket for rett og plikt til norskopplæring: Introduksjonsloven For introduksjonsdeltakere: Individuell plan utarbeides sammen med introveileder. Skoletilbud, språkutplassering, samt annen kvalifisering/deltakelse vil ligge innunder denne planen. For betalende deltakere: For betalende deltakere: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap koster kr 5 000,- i halvåret. Opplæringen foregår (2 dager) 12 timer i uka.

Prøver: Voksenopplæringa arrangerer språkprøver i samarbeid med VOX to ganger i året. Kontakt oss for informasjon om påmelding og dager.

Skolebøker og materiell er gratis.

Grunnskoletilbud

Gir tilbud om opplæring på grunnskolenivå. Opplæringsloven kapittel 4 A gir alle voksne fra 16 år som trenger det rett til grunnskoleopplæring. Opplæringen foregår i Kragerø, og fagene er norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Opplæringen tar normalt 2 år, og følger kommunal skolerute. Elevene meldes opp til grunnskoleeksamen og får vitnemål for grunnskole, som gir rett til inntak i videregående opplæring. Elevene har rett til lån og stipend etter Lånekassens regler. For minoritetsspråklige søkere anbefaler vi at søkeren har bestått språktester på A2-nivå og har noe bakgrunn i engelsk og matematikk.  

Spesialundervisning

Det gis tilbud om spesialundervisning til innbyggere over 20 år som har behov for dette.

Hvem har rett til spesialundervisning?


Voksne har rett til spesialundervisning på grunnskolens område hvis de ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige tilbudet for voksne, eller har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde grunnleggende ferdigheter ved like. Retten gjelder også personer som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade. Opplæringen blir gitt etter opplæringsloven § 4A-2.

Hvem kan søke? 
Voksne med; hørselshemming, synsvansker, lese- og skrivevansker (dysleksi), ervervet skade, medfødt skade/sykdom, afasi/annet behov for behandling hos logoped, lærevansker, utviklingshemming, omfattende funksjonshemming, psykiske vansker, mangelfull grunnskoleopplæring o.l

Opplæringen blir tilpasset søkerens behov. Individuelle opplæringsmål utarbeides i samarbeid med eleven og sakkyndig instans; Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Sakkyndig instans kartlegger og gir en uttalelse på behov, omfang og realistiske opplæringsmål Tilbudet blir etter søknad gitt for en bestemt periode og/eller et bestemt antall timer. Spesialundervisning er et gratis deltidstilbud på dagtid. Opplæringen gis i grupper av ulik størrelse eller som enetimer. Undervisningen er i all hovedsak lagt til Voksenopplæringens lokaler, men kan også gis i tilknytning til arbeidsplass, bolig e.l.

Informasjon om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap på engelsk

Norsk og samfunnskunnskap på engelsk  

Tjenesteanalyse

Rektor VO: Olaf Strand

 

Kontaktinformasjon.


Publisert: 19.11.2015 13:52
Sist endret: 19.11.2015 13:54