Drangedal kommune

 

Arkiv:������������������� U63

Saksmappe:��������� 11/00077-19

Saksbehandler:��� Marianne Storbuk�s

Dato:��������������������� 05.04.2011

 

 

Utvalgssaksnr

Utvalg

M�tedato

050/11

Formannskapet

12.05.11

 

 

 

S�knad om serverings- og skjenkebevilling p� Riviera Cafe`.

 

R�dmannens innstilling:

I medhold av Alkoholloven gis Playa Bar Monika Kittilsen, org 993536296,

skjenkebevilling for alkoholholdig drikk under 60 volumprosent alkohol p� Riviera Cafe`.

Bevillingen gjelder fram til 30.6.2012.

��

Bevillingshaver:����������������������� Playa Bar Monika Kittilsen

Styrer for skjenkebevilling:������������������ Jane Carlsen

Stedfortreder skjenkebevilling: ����������� Monika Kittilsen.

�����������

Skjenketid for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent mellom kl 10.00 � kl 02.00.

Skjenketid for alkoholholdig drikk over 22 volumprosent mellom kl 13.00 � kl 02.00.

Maksimal �pningstid er til kl 02.30.

 

Skjenkebevillingen gjelder ogs� utend�rs p� veranda ved inngang til kafe`i 1. etg, og p�

veranda/avgrenset omr�de ved inngang til pub/kulturkafe mellom kl 10.00 �

kl 23.00.

 

Det gis videre serveringsbevilling.

Daglig leder for serveringsbevilling :�� Monika Kittilsen.

 

Konsept: Kafe`, Pub / Kulturkafe.

 

Det gj�res spesielt oppmerksom p� at alle endringer i driftskonseptet m� meddeles kommunen og at Alkohollovens bestemmelser og forskrifter m� f�lges.

Behandling i Formannskapet - 12.05.2011:

Dag Arild Br�dsj�moen satte fram flg. endringsforslag:

Skjenkebevillingen gjelder ogs� utend�rs p� veranda/avgrenset omr�de til kl. 02.00.

 

R�dmannens innstilling med Dag Arild Br�dsj�moen`s endringsforslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer for r�dmannens forslag.

Vedtak i Formannskapet - 12.05.2011:

I medhold av Alkoholloven gis Playa Bar Monika Kittilsen, org 993536296,

skjenkebevilling for alkoholholdig drikk under 60 volumprosent alkohol p� Riviera Cafe`.

Bevillingen gjelder fram til 30.6.2012.

��

 

Bevillingshaver:����������������������� Playa Bar Monika Kittilsen

Styrer for skjenkebevilling:������������������ Jane Carlsen

Stedfortreder skjenkebevilling: ����������� Monika Kittilsen.

�����������

Skjenketid for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent mellom kl 10.00 � kl 02.00.

Skjenketid for alkoholholdig drikk over 22 volumprosent mellom kl 13.00 � kl 02.00.

Maksimal �pningstid er til kl 02.30.

 

Skjenkebevillingen gjelder ogs� utend�rs p� veranda ved inngang til kafe`i 1. etg, og p�

veranda/avgrenset omr�de ved inngang til pub/kulturkafe.

 

Det gis videre serveringsbevilling.

Daglig leder for serveringsbevilling :Monika Kittilsen.

 

Konsept: Kafe`, Pub / Kulturkafe.

 

Det gj�res spesielt oppmerksom p� at alle endringer i driftskonseptet m� meddeles kommunen og at Alkohollovens bestemmelser og forskrifter m� f�lges.

Dokumenter i saken

        Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Drangedal Kommune 2009 � 2012 (del av rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtatt i kommunestyret 5. mai 2009.

Bakgrunn

Playa Bar Monika Kittilsen, org. nr.993536296, har n� overtatt strandgata 6 (tidligere Lorenzas) og s�ker om serverings- og skjenkebevilling p� nyetablerte Riviera Cafe.

 

Bedriftskonseptet er kafe` og pub/kulturkafe`.

 

S�knaden om skjenkebevillingen gjelder p� kaf� i 1. etg., og p� pub/kulturkafe` i kjelleren.

Det s�kes ogs� om skjenkebevilling utend�rs p� verandaen ved inngangen til kaf�en i 1. etg. i v�r, sommer og h�stsesongen,og ved inngang til pub/kulturkaf� i kjelleren p� veranda/inngjerdet omr�de hele �ret.

 

Styrer for skjenkebevilling er Jane Carlsen med Monika Kittilsen som stedfortreder.

Daglig leder for serveringsbevilling er Monika Kittilsen.

 

Vurdering

S�knaden har v�rt sendt politiet, skatteetaten, skatteoppkreveren og mattilsynet til uttalelse.

 

Styrer og stedfortreder har godkjent kunnskapspr�ve om alkoholloven og etablererpr�ve for serveringsbevilling.

 

Det s�kes om lik skjenketid utend�rs som innend�rs (fra kl. 10.00 � 02.00).

I retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Drangedal Kommune 2009 � 2012 (del av rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtatt i kommunestyret 5. mai 2009) st�r det flg:

�Skjenking utend�rs vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Skjenkesteder som har bevilling for skjenking, kan skjenke utend�rs p� avgrenset omr�de. Det vil i hvert enkelt tilfelle bli tatt hensynt til stedets beliggenhet. Det er samme skjenketid ute som inne�

Da Riviera Cafe` ligger midt i sentrum vurderes det til at skjenking utend�rs kan foreg� fram til kl. 23.00 av hensyn til beboerne i n�romr�det.

 

Det er ikke mottatt merknader til s�knaden fra skatteoppkreveren og skatteetaten.

 

Polititet har kommet med flg. uttalelse.

�Lensmannen anbefaler skjenking innend�rs i tidsrommet 10.00 � 02.00 og utend�rs i tidsrommet 10.00 � 23.00. Det var i utgangspunktet s�kt om skjenking utend�rs til kl. 02.00. Lensmannen er av den oppfatning at en utvidelse av skjenketid utend�rs i tidsrommet

kl. 23.00 � 02.00 kan medf�re st�y som er til sjenanse for de som bor i n�romr�det ved Riviera Cafe`.�

 

Konklusjon

S�knad om serverings- og skjenkebevilling fra Playa Bar Monika Kittilsen p� Riviera Cafe innvilges.

Bevillingen gis i samsvar med Alkohollovens bestemmelser og forskrifter, samt Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Drangedal kommune, kap. 5.