Varsel om oppstart detaljregulering for Villmarkseventyret bobilparkering og camping del av 9/1 og 10/1 i Drangedal kommune

Innhold

Varsel om oppstart av detaljregulering for Villmarkseventyret bobilparkering og camping, del av 9/1 og 10/1 – Drangedal kommune

I medhald av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for Villmarkseventyret bobilparkering og camping i Drangedal kommune. Område høyrer til eigendom 9-10/1.

Planområdet ligg ved Orrkjerrkastet heilt aust i Drangedal kommune ved Fv 3310 Lundeheia. Området er om lag 82 daa.

Vi ønsker at de som har interesser i området og meningar om kva som er viktig å ta omsyn til, gir innspel om dette. Kommentarar/ merknader til planarbeidet skal sendast skriftleg til AT- skog, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal eller på e-post mg@atskog.no innan 07.02.2022. Kopi kan sendast til Drangedal kommune på e-post: postmottak@drangedal.kommune.no eller til

Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

Nærmare opplysningar kan man få ved å kontakte Mona Gundersen på tlf 957 94 342.

Mer info og dokumenter i saken finner du her


Publisert: 15.12.2021 09:09
Sist endret: 15.12.2021 09:10