Sluttbehandling for reguleringsplan for Bleka/Søliane

Innhold

Kommunestyret  har behandlet saken i møte 16.12.2021 sak 67/21

Følgende vedtak ble fattet:
Kommunestyrets vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Bleka-Søliane, planid 20190001.
Samtidig oppheves med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-14 gjeldende plan for Bleka Søliane, planid 20060010 og Område P, planid   20140003.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk.

Eventuelle klager:

I henhold til pbl § 12-12 er grunneier og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Drangedalsposten 23 desember 2021. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Etter at klagefristen er utløpt, vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning:

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt fram senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Dokumenter i saken finner du her under sluttbehandling reguleringsplaner.

 


Publisert: 21.12.2021 19:37
Sist endret: 21.12.2021 19:41