logo
Toppbilde. På tur. Foto, Kjell peder haugene
overlag

Nydyrking av arealer til jordbruksformål

Printer
Generelt

Beskrivelse

Ønsker du å utvide ditt dyrkede areal, må du ha en plan for nydyrking som skal godkjennes av kommunen. Kommunen vil vurdere hvilke virkninger nydyrkingen vil ha forlandskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturminner. Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag etter nærmere bestemmelser. Hvis du ikke hariverksatt nydyrkingen innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort.

Kriterium/vilkår

  • Det bør være et behov for å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten
  • Nydyrkingstiltaket bør legge til rette for driftsmessig gode løsninger
  • For areal over 50 dekar må det foreligge en konsekvensutredning
Om søknadsprosessen

Skjema SLF-160

Søknadsbehandling

Med søknaden skal det følge en plan for arbeidet. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om atkomst, grøfting og framtidig drift av arealet. Har du ikke selv tilstrekkelige kunnskaper til å utarbeide planen, bør du kontakte faglig kvalifisert hjelp. Kommunen kan veilede deg. Før vedtak treffes, skal kommunen innhente de uttalelsene som er nødvendige og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig.Regional kulturminnemyndighet og Samisk kulturminneråd skal få anledning til å uttale seg hvisnydyrkingen kan berøre deres fagområder. Det samme gjelder fylkesmannen hvis nydyrkingen kan berøre viktige miljøverdier.Uttalelsesfristen skal værepå minst én måned.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktperson
Navn
Pål Henne
Tittel
Rådgiver - Landbruk
Telefon
35997026
Mobil
90636845
Telefaks
35997078
Gyldig til:
2014-04-01+02:00
Publisert
28.03.2008
Sist endret
02.03.2014
Del |  Webansvarlig:  Johnny Stene