logo
Toppbilde. Utsikt fra Lauvstad. foto. Anne Lise Lauvstad
overlag

Tjenester a - å

Printer

Antall: 196


a
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Askespredning
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avlastning for psykisk utviklingshemmede
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i landbruket

b
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet - søknad
Besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bolig - oppføring av ny bolig
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til utbedring/tilpasning
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon

d
Dagmamma - godkjenning
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

e
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Etablererprøven

f
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

g
Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet
Gravferd
Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang
Gravplass
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

h
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelpemidler
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

i
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

j
Jegerprøven

k
Klage på karakterer
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram

l
Landbruket - erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon
Landbruket - erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskoleopphold

m
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Melding til barnevernstjenesten
Midlertidig husvære
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko/Meld ifra
Miljøplan i jordbruket
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

n
Nabovarsel
Nedgravde oljetanker
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

o
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring i grunnskole og videregående skole ? innhold og antall timer
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs - forhåndsvarsel og forebyggende tiltak
Ordensreglement i grunnskolen
Ordensreglement i videregående skole

p
Parkeringstillatelse for funksjonshemmede
Pasient- og brukerombudet
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten - henvisning
Praktisk bistand
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Publisering av saksdokumenter på Internett

r
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt - skilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkreving
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Rådgiving i skolen

s
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter
Samvær med barn under offentlig omsorg
Selvbygger
Separasjon og skilsmisse
Serveringsbevilling
Skatteattest
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skjenkebevilling alkohol
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler til idrettsanlegg
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen
Startlån
Støttekontakt
Svangerskapsavbrudd
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - langtidsopphold

t
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tidligpensjon for jordbrukere
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

u
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

v
Vaksine
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Vergemål
Videregående opplæring for voksne

ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp

Publisert
22.01.2008
Sist endret
10.03.2011
Del |

Kontakt oss

Post og besøksadresse:
Drangedal kommune,
Gudbrandsvei 7
3750 Drangedal

Servicekontoret: 3599 7000

Chat med Servicekontoret
(man-fre kl. 09-14.00)

E-post:
Postmottak

Ordfører Karianne S. Reiten

Rådmann Jørn Chr. S. Knudsen

BEREDSKAP NAV

Drangedal E-verk Drangedalskirken

 
Facebook

 

  Webansvarlig:  Johnny Stene