logo
Toppbilde. Utsikt fra Lauvstad. foto. Anne Lise Lauvstad
overlag

Nettressurser a - å

Printer

Antall: 589


a
Abonner på nyheter fra Klima- og forurensningsdirektoratet
Abort
Adopsjon
Adressekatalog for norske bibliotek
Adressesøk helseforetak og sykehus
Adressesøk helse- og sosialtjenesten i kommunene
Akvakulltur
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (gratis)
Alderspensjon
Alderspensjon og AFP fra Statens pensjonskasse
Alkoholloven - kommunale salgs og skjenkebevillinger
Allemannsretten
Alt om adopsjon
Altinn.no - enklere rapportering til det offentlige
Angrerett
Anmeldelse via Internett
Ansettelse
Anskaffelser.no
Arbeid i ditt elektriske anlegg
Arbeid og opphold i Norge
Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsgiver
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsrettede tiltak
Arbeidssøker
Arbeidstilsynets svartjeneste
Artsdatabanken
Arveavgift - tabell
Assistert befruktning
Asyl- og flyktningpolitikken
AutoPASS
Autorisasjon av helsepersonell
Autorisasjonsordningen
Avgift på arv og gaver
Avløp og utslippstillatelser
Avtalefestet pensjon (AFP)

b
Barn og samlivsbrudd
Barn og unge - verdt å vite om personvern
Barnas og ungdommens innvandringsportal
Barnebidrag
Barnebidrag - informasjon fra Barne- og likestillingsdepartementet
Barnepensjon
Barnetrygd
Barnevern
Bedriftshjelp.no
Behandling hos tannlege
Behandlingsreiser til utlandet
Bekymringsmelding og meldeplikt
Beregn KID-nummer for årsavgift
Beregning av bostøtte
Beskyttelse (asyl)
Bestill skattekort og frikort
Betaling av fiskeravgift
Betaling av jegeravgift
Biblioteksvar.no
Bidragsveileder
Biologisk opphav
Bioteknologinemnda
Blanketter fra Brønnøysundregistrene
Blåskjellvarsel
Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Bolig - temaside
Bolignummer
Borgerlig vigsel
Bostøtte - informasjon fra Husbanken
Brann- og feiervesen
Brosjyre om flått
Brosjyre om foreldreansvar og samværsrett
Brosjyre om honnørrabatt (pdf)
Bruk av fødselsnummer
Bruk av norsk førerkort i utlandet
Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon
Bygge bolig
Byggekostnadsindeks
Byggeregler
Byggsøk
Bytte av kraftleverandør eller kraftavtale
Bytte av varer - dine rettigheter
Bølge- og strømvarsling

d
Dagpenger
Dekning av utgifter til legemidler
Den kulturelle skolesekken
Den statlige lønnsgarantiordningen
Det økonomiske forholdet mellom ektefeller
Digitalarkivet
DigitaltMuseum
Din pensjon
DOFFIN - Database for offentlige innkjøp
Dokumentavgift
Domeneregistrering
Domstolene i Norge
Domstolene og andre konfliktløsere
Dopingtelefonen
Drikkevann
Drikkevann og vannhygiene
Drikkevannsforskriften
Du bestemmer
Dødsfall og arv
Dåp

e
Egenandeler for helsetjenester
Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon
Egenmelding
E-handel og fjernsalg
Ehandel.no
Ektepakt
Ekteskap eller samboerskap? (pdf)
Ekteskap og familieliv
Ekteskapssaker
Elektronisk bestilling av grunnboksutskrift
Elektronisk registrering av enhet/foretak
Elektronisk søknad om førerkort
EMAS-registeret
En orientering for verger
Energi i Norge
Energibruk og efektivisering
Energimerking
Energisparing i hjemmet
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
Enkel skatteberegning for 2010
Enovas svartjeneste
Enslige mindreårige asylsøkere
Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
Enterprise Europa Network
Erdetfarlig.no - Råd om farlige stoffer og trygge produkter
Erkjennelse av farskap
Etablere barnehage
Etablering av privatskole
European Business Register
Europeisk helsetrygdkort

f
Fagskoleutdanning
Fakta om norsk språk
Faktaside om arbeidstid
Faktaside om permittering
Familieinnvandring
Familievernkontor
Farlige produkter og leker
Farskap
Fastlegeordningen
Fedres rettigheter
Ferie
Feriepenger
Finanstilsynets register over konsesjoner
Finn ledige jobber
Flaggloven
Flomvarsel
Flyttemelding til folkeregisteret
Folkehøgskole.no
Folketrygdens dekning i utlandet
Forbruk og miljø
Forbruker Europa
Forbrukerinformasjon fra Finanstilsynet
Forbrukerinformasjon om telefon, internett, post, radio- og teleutstyr
Forbrukerrådets klageveileder
Forbrukertester
Fordelingsutvalget
Forebygging.no
Foreldreansvar
Foreldrepenger
Foreldrepenger ved fødsel
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forenkling for næringslivet
Forholdet kommune-stat
Forliksradet.no
Fornybar energi
Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget
Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker
Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.
Forsørgingstillegg
Fosterhjem.no
Fribeløp inntekt for ungdom
Frifond
Frikort for helsetjenester
Fritid for alle
Fritt sykehusvalg
Frivillig virksomhet
Frivillighetsregisteret
Frivilligsentraler
Fyrverkeri og pyroteknikk
Fysisk aktivitet
Fødsel
Fødselsnummer
Førerkort og førerkortopplæring
Førstegangstjeneste

g
Garantier og reklamasjonsrett
Garantiordningen for fiskere
Generelt om permittering
Giftinformasjonen
Gjeldsordning - søknadskjema
Gjeldsordning og gjeldsrådgivning
Gjeldsordningsloven -veiledende livsoppholdssatser mv. fra 1. juli 2009
Gjeldsordningsregisteret
Gjenlevende ektefelle
Godkjenning av utenlandsk utdanning
Godkjenning av vigselsritualer
Godkjente fagskoletilbud
Grasrotandelen
Gravferd
Gravferdsstønad
Graviditet og arbeidsmiljø
Grunn- og hjelpestønad
Grunnbeløpet (G) i folketrygda
Grunnstrukturen i helsetjenesten
Gårdskart på Internett

h
Habilitering og rehabilitering
Haiketorget.no
Handelspolitikk
Handlingsplan for fysisk aktivitet
Havbruksregisteret
Heftelser i motorvogn
Heimevernet
Helse- og omsorgstjenester i kommunene
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsetjenestens veiledningssenter
Hjelpelinjen for spilleavhengige
Hjelpemidler
HMS - Helse, miljø og sikkerhet
Hovedavtalen i staten
Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 - 30. april 2012
Husbankens kalkulator for beregning av lån
Husdyrregistrene
Husk å melde flytting!
Hva er en design?
Hva er et patent?
Hva er et varemerke?
Hva er konkurs?
Hval og sel
Hvordan beskytte ideen min?
Hvordan registrere lag og foreninger
Hæren
Høyere utdanning

i
Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen
Idrettsanlegg.no
Idrettskonsulenter i fylkene
Inatur.no
Individuell plan
Informasjon om pasientskadeerstatning
Informasjon om Forliksrådet
Informasjon om kjøretøy
Informasjon om luftkvalitet og luftforurensing
Informasjon om obligatorisk tjenestepensjon
Informasjon om pass
Informasjon om tinglysing
Informasjon om voldsoffererstatning
Informasjon om yrkestransport
Informasjonsmateriell om fysisk aktivitet
Informasjonsplikt og innsynsrett
Informasjonsside om folkeregistrering
Inkasso - dine rettigheter
Inkassosatsen
Inkluderende arbeidsliv
Innbyggerinitiativ
Inneklima
Innførsel av varer til Norge
Innleie av arbeidstakere
Innsamlingskontrollen
Inntakskontorene
Innvandring og inkludering
Innvandrings og flyktningpolitikk
Integrering og mangfold
Internasjonale konvensjoner og organisasjoner
Internett og personvern
Introduksjonsordning for innvandrere
Istjenesten i Norge

j
Jakt og fangst
Jakt utenfor Norge
Jobbport - ledige stillinger i departementene
Jobbsøkertips
Jordbruksoppgjøret

k
Kalkulator - avgifter for innførsel av kjøretøy
Kalkulator - statusendring av kjøretøy
Kameraovervåking
Kirkegårder, kremasjon og gravferd
Kirkelig vigsel
Kjerneområde landbruk
Kjøp fiskekort med din egen mobil
Kjøreseddel
Klagenemnder
Klara-klok.no
Klart språk i staten
Klima- og forureiningsdirektoratet (tidligere SFT)
Klimaløftet
Konfirmasjon
Konfliktrådet
Konkurransepolitikk og offentlige anskaffelser
Konkursregisteret
Konsesjon og boplikt
Konsumprisindeksen og andre prisindekser
Kontaktinfo til helsestasjoner for ungdom
Kontantstøtte - informasjon fra barne- og likestillingsdepartemetet
Kontantstøtte til småbarnsforeldre
Kontrakt for kjøp av kjøretøy mellom private (PDF)
Kontrakt for kjøp og salg av eiendom og bolig (PDF)
Kontrakt ved leie av bolig
Korrupsjon og hvitvasking
Krav om autorisasjon for helsepersonell
Krigspensjon
Kriminalomsorg
Kringkastingsavgift og lisens
KRIPOS tipsmottak
Kulturbygg
Kulturkalenderen
Kulturminner og kulturmiljø
Kulturnett.no
Kystinfo kartløsning

l
Lag KID-nummer for betaling av skatt
Land- og reiseinformasjon
Landbrukseiendommer
Landbrukspolitikken
Ledsagerbevis
Legalisering og apostille
Lever merverdiavgiftsoppgaven
Likestillingssenteret
lokalhistorie.no
Lotteri og bingo
Lotteriregisteret
Lov om sosiale tjenester i NAV
Lov, forskrifter og retningslinjer om bostøtte
Luftforsvaret
Lær nynorsk på Internett
Lønnsgarantiordningen
Lønnsoppgjøret i staten

m
Manglende utbetaling av lønn og feriepenger
Manntallregisteret
Matallergiregisteret
Matportalen
Mediepolitikk
Medisiner på utenlandsreise
Medlemskap i Den norske kirke
Medlemskap i folketrygden
Mekling for foreldre
Mekling ved separasjon og samlivsbrudd
Meldingsskjema for navneendring
Menerstatning
Menneskerettigheter
Merverdiavgift - veiledning til næringsdrivende
Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner
Miljøstatus.no
Miljøvennlig transport
MinFastlege
MinID
Minstepensjon
Mobbing og trakassering på arbeidsplassen
Motorferdsel i utmark

n
Nasjonal vegdatabank
Nasjonale prøver
Nasjonalparker i Norge
Nasjonalt infomasjonssenter for alternativ behandling
Naturforvaltning i kommunene
Naturmangfold
Naturskade
NAV Eures- jobb og studier i Europa
NAV-loven
Navnestatistikk
Nedbetalingskalkulator
Nettprat - Bedin / Narviktelefonene
Nettvett.no
Nordisk trygdeportal
Norges befolkning
Norgesuniversitetet - etter- og videreutdanning
Norsk eiendomsinformasjon
Norske ambassader på Internett
Norskopplæring for nyankomne
Notarialbekreftelse
Nyttig å vite om husleieloven
Når du får barn under utdanningen

o
Ofte stilte spørsmål om barnehager
Om håndtering av farlige stoffer
Om inkluderende arbeidsliv
Om prøvingsattest og ekteskapsattest
Om realkompetanse - vox.no
Om roller og aktører i en rettsak
Omregistreringsavgift
Omsorgsbolig - en veileder
Omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom
Oppsigelse
Oppslag i registrene
Oppslag i TVINN - data
Ordener og medaljer
Organdonasjon
Orientering om dine rettigheter i straffesaken
Orientering til arvinger
Orientering til hjelpeverger
Oversikt over frivilligsentralene
Oversikt over tillatelser
Overtid

p
Pandemi
Parkering for forflytningshemmede
Partiregisteret
Pasientreiser.no
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Passasjerinformasjon
Pengespill og lotteri
Pensjon fra folketrygden
Pensjonist i utlandet
Pensjonskalkulator - alderpensjon fra folketrygden
Personvern
Planlegging.no
Plantevernguiden.no
Plantevernleksikonet
Politiattest
Pollenvarsel
Prikkbelastning
Produkter og forbrukertjenester
Psykisk helse - her får du hjelp

r
Radon
Raskere tilbake
Regelhjelp.no - veiviser til bransjerelatert regelverk
Regionalnytt
Regler for bruk av piggdekk og kjettinger
Reindriftsforvaltningen
Reise med kjæledyr
Reisekostnader ved samvær
Rekruttering
Rekvisisjon av D-nummer
Reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame
Rett til omsorgslønn
Rett til støttekontakt
Rettferdsvederlag
Rettferdsvederlag fra Staten
Rettigheter til helsetjenester
Rettigheter til sosialtjenester
Rettigheter ved kjøp av bil
Rettigheter ved kollektivreiser
Rettskriving og ordbøker
Returordninger
Rovviltportalen
RUStelefonen
Ruteopplysningen 177
Røykeslutt
Råd om språk
Råd om trygg mammamedisin
Råd ved bruk av håndverkere
Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre

s
Samepolitikk
Samfunnsikkerhet og beredskap
Samordna opptak
Samordning av pensjoner
Seksjonering
Selvangivelsen - informasjon fra Skatteetaten
Separasjon og skilsmisse
Servering - hotell og restaurantvirksomhet - regelhjelp
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Sette grenser
Sjekk frist for neste periodisk kontroll
Sjekk kraftprisen i din kommune
Sjekkpunktene du trenger når du overtar ny bolig
Sjøforsvaret
Sjøvett og fritidsfartøy
Skadedyr
Skaffe våpen
Skal du leie feriehus i Europa?
Skatteavtaler mellom Norge og andre stater
Skatteetatens internasjonale sider
Skattekalender for lønnstakere og pensjonister
Skattekalender for næringsdrivende
Skattekort for utenlandske borgere
Skatteregler ved barnepass
Skjema for utanlandske statsborgere som trenger D-nummer for registrering i Brønnøysundregistrene
Skjema fra Datatilsynet
Skjema fra Direktoratet for naturforvaltning
Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Skjema fra Mattilsynet
Skjema fra Nav
Skjema fra Post- og teletilsynet
Skjema fra Statens landbruksforvaltning
Skjema fra Statens vegvesen
Skjema fra Utlendingsdirektoratet
Skjema og blanketter fra Tollvesenet
Skjøte og hjemmelserklæring til nedlasting
Skogbrannfarevarsel
Skoleanlegg
Skolebiblioteket
Skolefritidsordningen
Skoleporten.no
Skrednett: Nasjonal skreddatabase på Internett
Slektsgransking
Slettmeg.no
Slik kjøper du klimakvoter
Slukte fyrlys
Småbarnsforeldres rettigheter
Snus
Snøskredvarsel
Spillemidlene
Spillemidler til idrettsanlegg
Spillevett.no
Sports- og kjæledyr
Standard arbeidsavtale
Standardbudsjett - forbruksutgifter for ulike typer hushold
Standardiseringen i Norge
Stat og kirke
Statens lønns- og personalpolitikk
Statens lønnsregulativ
Statens personalhåndbok
Statens reiseregulativ
Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)
Statlige høgskoler
Statlige retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold
Statsborgerskap
Statsborgerskapseremoni
Stedsutvikling
Straff
Straffeloven - tvangsekteskap
Styrekandidater
Stønad til enslig mor eller far
Stønader ved arbeidsmarkedstiltak
Støtte til videregående opplæring
Støttekalkulatoren for 2011-2012
Støttetelefonen for kriminalitetsofre
Støy - regler, roller og tiltak
Sykehus i Norge
Sykepenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere
Sykepenger til arbeidstakere
Søk i O. Rygh: Norske Gaardnavne
Søk om stipend og lån
Søke om betalingsavtale
Søknad om hjelpeverge
Søknad om sivil verneplikt

t
Tabeller og satser fra Skatteetaten
Tannhelse
Telepriser.no
Temaside om barnevern
Temaside om ekteskap
Temaside om familievern
Temaside om fiske og fangst
Temaside om friluftsliv
Temaside om fritidsfiske
Temaside om grunnskolen
Temaside om samboere
Til deg som vurderer abort
Tilbakebetaling av studielån
Tildeling av fødselsnummer for norske statsborgere i utlandet
Tilskudd fra Statens landbruksforvaltning
Tilskudd til drift og etablering av barnehager
Tilskuddsordning for alternativ oppvarming og elektrisitetssparing i husholdninger
Tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner
Tips politiet
Tobakk
TOEFL - Test of English as a Foreign Language
Tolkeportalen - nasjonalt tolkeregister
Tollvesenets omregningskurser for fremmed valuta
Transportløyver
Tros- og livssynssamfunn
Trygg bruk av Internett
Tvangsekteskap
Tvangsekteskap.no

u
Uførepensjonister tilbake i arbeid
Ung.no om graviditet
Ung.no om prevensjon
Ung.no om ytringsfrihet
Ungdom i arbeid
Universell utforming
Universell utforming og tilgjengelighet i bygg
Universiteter, vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler
Utdanning i Forsvaret
Utdanning.no
Utdanningspermisjon
UV-stråling, sol og solarier

v
Vaksine
Valgloven
Valgportalen
Varig adresseendring til posten
Veg- og trafikkinformasjon
Vegbygging
Veileder til foreldre for to- eller flerspråklige barn
Veiledning til godkjenning av foretak for ansvarsrett
Veiledninger fra Arbeidstilsynet
Veiviser i miljølovverket
Ventelønn for overtallige/oppsagte i staten
Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon
Vigo - søknad til videregående utdanning
Vigsel i utlandet
Vilbli.no - nettsted for videregående opplæring
Viltforvaltning
Virkemidler i landbruket
Visitnorway
Visum til Norge
Visumfrie land
Visveg - ruteplanlegger
Voksenopplæring
Vold i nære relasjoner
Vold og overgrep i nære relasjoner
Vold og trusler
Vrakpant

y
Yr.no - værvarsel
Yrkesskade
Yrkesskadeforsikring
Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

å
Årsavgift

Publisert
22.01.2008
Sist endret
22.01.2008
Del |

Kontakt oss

Post og besøksadresse:
Drangedal kommune,
Gudbrandsvei 7
3750 Drangedal

Servicekontoret: 3599 7000

Chat med Servicekontoret
(man-fre kl. 09-14.00)

E-post:
Postmottak

Ordfører Karianne S. Reiten

Rådmann Jørn Chr. S. Knudsen

BEREDSKAP NAV

Drangedal E-verk Drangedalskirken

 
Facebook

 

  Webansvarlig:  Johnny Stene